Moment

Automationstekniker – Industrielektriker

Moment från Praktisk ellära:

Inkoppling av undercentral med huvudbrytare, jordfelsbrytare, personskyddsautomat etc.
Denna ska dimensioneras utifrån vald utrustning. Centralförteckning upprättas.

Moment från Mät- och reglerteknik:

Eleven ska kunna använda digitala och analoga givare för återkoppling av mätvärden som är en förutsättning för att kunna reglera.

Uppgifterna består i att hålla en nivå (alternativt tryck/temperatur/flöde etc.) inom vissa gränser och vid störning återgå till ett bestämt börvärde så snabbt som möjligt.

I Mät- och reglerteknik-modulen ska en varvtalsreglerad pump, nivågivare och ett styrsystem/PID-regulator ingå.  Vald pump, nivågivare styrsystem/PID-regulator med specifikationer anges.

Moment från Mät- och styrteknik:

Eleven ska kunna transportera och sortera föremål via pneumatik/hydraulik och transportband. Uppgifterna består i att flytta ett utvalt arbetsstycke från ”A” till ”B”.

I modulen ska induktiva-, kapacitiva- och fotogivare ingå. Eleven ska kunna styra ett bands hastighet via dc-motor/servo-motor och en frekvensstyrd asynkronmotor. Arbetsstyckena som placeras vid ”A” ska vara av olika material/storlek så att de icke önskvärda ska sorteras bort.

Transporten av arbetsstyckena kan ske på många olika vis och hur man löser den beror på vilken utrustning som man har till förfogande.

Minst en vital del av maskinen ska kunna nödstoppas. Då nödstoppet återställes får inte maskinen starta utan att den först rensats från arbetsstycken och först därefter ska maskinen kunna återstartas manuellt.

Vald pneumatik/hydraulik, transportband, induktiva-, kapacitiva- och fotogivare, dc-motor/servo-motor och en frekvensstyrd asynkronmotor anges.

Moment från Programmerbara styrsystem:

Ovanstående moduler styrs från ett eller flera PLC. Eleven ska kunna programmera dessa så att önskad funktion uppstår. Handskakning mellan de olika maskindelarna/styrsystemen kan ske via traditionellt I/O eller någon fältbuss.

Övervakning och kontroll av funktioner sker via någon form av HMI (Human Machine Interface).

Programmeringen ska följa IEC 1131-standarden och som minst ska två olika språk användas.

Vald/a PLC och HMI anges.