Yrkesprovet

I gymnasiearbetet (yrkesprovet) för ETG ingår även moment kopplade mot ämnet Installationsteknik; Elinstallationer och Elmotorstyrning.

Skolorna inom ETG som bedriver undervisning inom automation är olika till storlek och antalet elever. Utrustningen som användes för de praktiska momenten skiljer sig. Av den anledningen är det av största vikt att de enskilda skolorna själva får forma sin variant av gymnasiearbetet men ändå hålla sig till en ETG-standard. Vad denna handlar om är att bygga upp en maskin/maskiner som genomför moment och löser funktioner

Traditionellt så har arbete inom automation speglats av samarbete och projektinriktade arbetsuppgifter. Inom kursen Mekatronik så nämns detta i samband med betygskriterierna. Samarbete är något som är svårt att mäta men ett gymnasiearbete innehållande funktioner och kommunikation mellan maskindelar förutsätter ett gemensamt arbete för att nå gemensamma mål. I gruppen tas därför ett gemensamt ansvar för att få till de stipulerade funktionerna. Eleverna som ingår i gruppen kan därmed hjälpa varandra, utvecklas under resan och tillsammans nå målet.

I gymnasiearbetet ska moment ingå som kan mätas. Genom att skapa funktioner så är detta möjligt. En funktion kan t.ex. vara att flytta ett föremål från position ”A” till ”B”. Hur långt det är mellan dessa positioner, och hur snabbt detta ska ske, avgörs utifrån de förutsättningar som finns på skolan ifråga. Funktioner kan även vara att undvika kollision, inte tappa föremål på vägen, sortera bort icke önskvärda, stanna föremål vid en exakt position etc.

Det är därför av största vikt att en grupp bestående av respektive skolas lärare, elever och företrädare för det lokala branschrådet designar och författar en kravspecifikation på maskinens utformning och dess funktion. Denna grupp måste tillsammans finna vad som är möjligt och samtidigt ta hänsyn till att få med så många olika tekniker som möjligt.

Kravspecifikationen kan sedan jämföras med andra skolors förslag och på så vis hittas en jämförbar tillräckligt hög nivå på gymnasiearbetet.

Automation består kortfattat av följande fem arbetsmoment.

  • Montering – hopkoppling
  • Driftsättning – provkörning
  • Programmering
  • Felsökning
  • Optimering